Reglement

Brabantse Wal Festival 2020

Algemeen:

1. Door het aanschaffen van een toegangskaart alsook door het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement.

2. Het betreden van het Brabantse Wal Festivalterrein en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie maakt gebruik van camerabewaking. De organisatie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek aan het Brabantse Wal Festivalterrein. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen, diefstal daaronder begrepen, van de bezoekers, ongeacht door wie deze schade wordt veroorzaakt. Onder “de organisatie” wordt verstaan de Stichting PrimeraPOP en alle partijen met wie zij samenwerkt, inclusief alle medewerkers en vrijwilligers.

3. Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te legitimeren. Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig. Ook op het festivalterrein bent u desgevraagd, verplicht zich te legitimeren. Bezoekers zijn voorts verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het personeel.

4. Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan dit beeldmateriaal.

5. Geweld en/of agressie, zowel fysiek als verbaal, worden niet getolereerd. Schade veroorzaakt door bezoekers, in de ruimste zin des woords, wordt op hen verhaald.

6. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

7. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de stichting PrimeraPOP op het evenemententerrein folders of andere promotionele artikelen uit te delen. 

8. Het is niet toegestaan om te roken in de tent. Dit wordt u tevens bij de entree medegedeeld en via pictogrammen is dit aangegeven in de tent. Eventuele boetes bij overtredingen worden op de overtreders verhaald.  Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd. 

9. Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team (EHBO) en andere partijen betrokken bij het evenement.

10. Wildplassen is niet toegestaan.

11. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van de organisatie leidend.

Toegangskaarten en Drankbonnen:

12. Alleen toegangskaarten, verkrijgbaar via www.brabantsewalfestival.nl en Primera Van Elzakker Hoogerheide zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd.

13. Het is verboden toegangskaarten door te verkopen aan derden en/of op enigerlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.

14. Eenmaal gekochte toegangskaarten en/of drankbonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.

Toegang:

15. Voor en/of na het betreden van het festivalterrein geeft u de organisatie toestemming om te  fouilleren en/of tassen te controleren. Het weigeren van deze controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het festivalterrein wordt geweigerd. Dit zonder teruggaaf van gelden.

16. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur (behoudens toestemming van de organisatie) mee te nemen op het festivalterrein.

17. Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen.

18. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.

19. De organisatie kan om haar moverende redenen besluiten om personen de toegang weigeren of van het terrein te verwijderen.  

20. De (verdere) toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs.

21. Personen die met drank of anderszins in de richting van het podium gooien kunnen worden verwijderd.

22. Als u tijdens het evenement het terrein verlaat en later wilt terugkeren dient u zich voor het verlaten van het terrein te melden bij de toegangscontrole. U krijgt dan een stempel of bandje die u het recht geeft om het terrein weer te betreden.

Eten en drinken:

23. Het is verboden eten en drinken mee te nemen naar het festivalterrein. Dit kan worden ingenomen en wordt na het festival niet terug gegeven.

24. Personen die zich kunnen legitimeren als 18 jaar of ouder krijgen bij de entree een polsbandje. Met dit bandje kunnen ze alcoholische dranken bestellen.

25. Personen onder 18 jaar waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol drinken worden van het festivalterrein verwijderd. Personen waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol doorgeven aan personen onder 18 jaar worden eveneens van het festivalterrein verwijderd.

26. Het is verboden om alcoholische dranken door te geven aan personen onder 18 jaar.

27. Een bestuurlijke boete die de organisatie krijgt in verband met het overtreden van de Drank- en HorecaWet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2017-12-31) kan en zal worden verhaald op de betrokken overtreder, zijnde de (uiteindelijke) ontvanger van de alcoholische drank en zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s). Personen onder 18 jaar en tenminste één van zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers, dienen bij de entree een verklaring te ondertekenen dat zij zich bewust zijn van de verplichtingen die op de organisatie rusten voor wat betreft het schenken van alcoholhoudende dranken, meer in het bijzonder de verplichting om geen alcohol te schenken aan minderjarigen en het nuttigen van alcohol door minderjarigen zoveel mogelijk te verhinderen. De minderjarige en zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger dienen dan ook uitdrukkelijk te verklaren dat zij akkoord gaan met het doorbelasten van een eventueel door de Burgemeester van de gemeente Woensdrecht aan de organisatie opgelegde boete vanwege overtreding van de Drank- en HorecaWet, welke boete (een veelvoud van) € 1.360,00 kan bedragen.

28. Het is verboden om plastic bekers en snackbakjes mee buiten het festivalterrein te nemen.

29. Op het festivalterrein wordt alles uitgeschonken in plastic bekers. Glaswerk mag onder geen voorwaarde het terrein op.

Aansprakelijkheid en schade:

32. Stichting PrimeraPOP en haar eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement ondervinden. 

33. Stichting PrimeraPOP en haar eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.

Brabantse Wal Festival 2020
privacyverklaring
festival reglement

Contact

Prins Bernhardstraat 27
4631LL
Hoogerheide
Noord-Brabant
Nederland

info@brabantsewalfestival.nl

KvK nr: 50289624
Btw nr: NL822655913B01
Rabobank: NL94RABO0152144706 (IBAN)